Deklaracja dostępności Maciej Surgiel 2022-07-12

HISTORIA STARa

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlotu pojazdów zabytkowych LEGENDA STARa – www.legendastara.pl

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści dostępne:

 • wersja kontrastowa,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników,
 • obsługa skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach i linkach strony internetowej (TAB, SHIFT+TAB, SPACJA / ENTER),
 • wszystkie linki do podstron, znajdują się w stopce dla uproszczonej nawigacji,

Treści niedostępne:

 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych; 
 • strona internetowa nie posiadają plików wideo w polskim języku migowym; 
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań; 

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, 
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Starachowicach i przekazanie do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Starachowicach

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach na mocy Zarządzenia Starosty Starachowickiego nr 73/2020 i 74/2020 z dnia 23.09.2020 r. został wyznaczony koordynator do spraw dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych – Pani Anna Wojciechowska oraz koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej – Pani Małgorzata Parszewska.

Do zadań ww. osób należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • monitorowanie działalności podejmowanej przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
adres do korespondencji: ul. dr Wł. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
e-mail: a.wojciechowska@powiat.starachowice.pl
e-mail: m.parszewska@powiat.starachowice.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 
Anna Wojciechowska, a.wojciechowska@powiat.starachowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 276 09 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Wł. Borkowskiego 4
  • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. dr Wł. Borkowskiego 4 o szerokości minimum 1,5 m.
  • Do wejścia prowadzą : schody, oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy chodach.
  • Początek i koniec biegu schodów wyróżniony jest przy pomocy kontrastowego koloru lub zmiany faktury.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • W budynku jest winda.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy starostwa, tj. w godzinach 7.30 – 15.30. Kontakt: Anna Wojciechowska, pok. 119, e-mail: a.wojciechowska@powiat.starachowice.pl.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, ul Gliniana 10
  • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Glinianej 10.
  • Do wejścia prowadzą : schody, oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy chodach.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Starostwo Powiatowe w Starachowicach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Skip to content