Regulamin Konkursu Stars of Old Cars 2020

 1. Data i miejsce: konkurs przeprowadzony jest w ramach imprezy 6 Legenda STARa organizowanej przez Powiat Starachowicki w dn. 15.07. – 30.08.2020 r. na stronach internetowych: www.legendastara.pl i www.facebook.pl/fscstar.
 2. Do konkursu przystępują zarejestrowani uczestnicy zlotu, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie na formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji.
 3. Do konkursu przystąpić może także osoba, która nie jest właścicielem pojazdu ukazanego na pracy konkursowej. W takiej sytuacji należy podać dane autora zdjęcia i udzielić zgody organizatorowi na publikację pracy w materiałach promocyjnych zlotu oraz dysponowania pracą konkursową.
 4. Pracę należy opatrzyć krótkim opisem pojazdu oraz miejsca, w którym zdjęcie zostało wykonane.
 5. Jedna osoba może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 6. Przebieg konkursu:
  1. uczestnicy przysyłają pracę w pliku JPG o rozmiarze 4000 x 3000 pikseli - jako załącznik w formularzu zgłoszeniowym lub w postaci wydrukowanego zdjęcia w minimalnym formacie 40 x 30 (250 dpi; 40,8 cm x 30,6 cm), jeżeli zgłoszenia dokonują pocztą tradycyjną na adres organizatora,
  2. komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy będzie oceniać zdjęcie pod kątem ukazania pojazdu wraz z załogą na tle charakterystycznej lub unikatowej atrakcji turystycznej lub historycznej z regionu zamieszkania właściciela pojazdu, ewentualnie w dowolnej urokliwej scenerii,
  3. komisja sędziowska będzie oceniać prace wg kryteriów kompozycji, techniki wykonania i artystycznego ujęcia tematu zdjęcia,
  4. prace konkursowe można nadsyłać od dnia 15.07.2020 r. od godziny 08:00 do dnia 20.08.2020 r. do godziny 15:00 (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu do organizatora).
 7. Komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy ogłasza wyniki i przyznaje nagrody - pamiątkowe dyplomy i kwoty pieniężne: za I miejsce – 1 000 zł, za II miejsce – 500 zł i za III miejsce – 300 zł. Nagrody zostaną przekazane przelewem na konto bankowe wskazane przez laureata.
 8. Najlepsza praca otrzyma tytuł STAR of Old Cars 2020.
 9. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu.
 10. Wszelkie nieuregulowane sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga komisja sędziowska.
 11. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne.
 12. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora. Z udziału w konkursie wyłączone są także członkowie rodzin tych osób.
Starachowice, dnia 30.06.2020r. organizator